29-Nov-1999

Location: MTV Studios: TRL
City: New York City, NY