14-Nov-1999

Location: Koln E-Werk
City: Koln, Germany